แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้มีการกำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

• สิทธิการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
• สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
• สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
• สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะจัดการข้อมูลของตนเอง สามารถส่งแบบฟอร์มมายังอีเมล info@bookneverdie.com เมื่อบริษัทได้รับแบบฟอร์ม และตรวจสอบเอกสารแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 7 วัน เว้นแต่การดำเนินตามคำขอของท่านจะละเมิดโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านอื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย


หากท่านประสงค์ให้บริษัทระงับการประมวลผล เพิกถอน คัดค้านหรือลบข้อมูลของท่าน โปรดทราบว่า
อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ดาวนโหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบกำรร้องขอเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคล :

1. แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หลักฐานที่สามารถระบุถึงตัวตน
3. ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการด้วย
ตนเอง)